maandag 13 juli 2020

Horowitz: Het CDC in Amerika bevestigt het opmerkelijk lage sterftecijfer van het Coronavirus......... Waar blijft de media?

Horowitz: Het CDC in Amerika bevestigt het opmerkelijk lage sterftecijfer van het Coronavirus. 
            ( CDC = Centers for Disease Control and Prevention)

Waar blijft de media?
In het rood vertaalt naar het Nederlands
                                             
Posted on: 
Wednesday, July 8th 2020 at 1:15 pm
Written By:  Daniel Horowitz


Originally published on 
www.conservativereview.com
Oorspronkelijk gepubliceerd op www.conservativereview.com

Most people are more likely to wind up six feet under because of almost anything else under the sun other than COVID-19.
De meeste mensen hebben meer kans om zes meter onder de grond te eindigen vanwege bijna alles wat anders is dan COVID-19.

The CDC(Centers for Disease Control and Prevention) just came out with a report that should be earth-shattering to the narrative of the political class, yet it will go into the thick pile of vital data and information about the virus that is not getting out to the public. For the first time, the CDC has attempted to offer a real estimate of the overall death rate for COVID-19, and under its most likely scenario, the number is 0.26%. Officials estimate a 0.4% fatality rate among those who are symptomatic and project a 35% rate of asymptomatic cases among those infected, which drops the overall infection fatality rate (IFR) to just 0.26% -- almost exactly where Stanford researchers pegged it a month ago.
Het CDC kwam met een rapport, dat een aardverschuiving zou moeten betekenen voor het verhaal van de politiek..., maar toch zal het in de dikke stapel vitale gegevens en informatie over het virus gaan zitten die niet naar buiten komt. Voor het eerst heeft CDC geprobeerd een echte schatting te geven van het totale sterftecijfer voor COVID-19, en onder het meest waarschijnlijke scenario is het percentage 0,26%. De ambtenaren schatten een 0.4% sterftecijfer onder degenen die symptomatisch zijn en projecteren 35% van asymptomatische gevallen onder de besmetten die, de algemene graad van besmettingen (IFR) tot maar 0.26% doet zakken -- bijna precies waar de onderzoekers van Stanford het een maand geleden op vast stelden.
        
  Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)


Until now, we have been ridiculed for thinking the death rate was that low, as opposed to the 3.4% estimate of the World Health Organization, which helped drive the panic and the lockdowns. Now the CDC is agreeing to the lower rate in plain ink.
Tot nu toe werden we geridiculiseerd, als we dachten dat het sterftecijfer zo laag was, in tegenstelling tot de schatting van 3,4% van de Wereldgezondheidsorganisatie, die de paniek en de lockdowns hielp opdrijven. Nu gaat het CDC akkoord met het lagere percentage in gewone inkt.

Plus, ultimately we might find out that the IFR is even lower because numerous studies and hard counts of confined populations have shown a much higher percentage of asymptomatic cases. Simply adjusting for a 50% asymptomatic rate would drop their fatality rate to 0.2% - exactly the rate of fatality Dr. John Ionnidis of Stanford University projected.
Uiteindelijk zouden we er achter komen dat de IFR nog lager is, omdat talrijke studies en harde tellingen van ingesloten populaties een veel hoger percentage van asymptomatische gevallen hebben aangetoond. Door eenvoudigweg aan te passen voor een asymptomatisch percentage van 50% zou hun sterftecijfer dalen tot 0,2% - precies het percentage sterfgevallen dat Dr. John Ionnidis van de Stanford University voorspelde.

More importantly, as I mentioned before, the overall death rate is meaningless because the numbers are so lopsided. Given that at least half of the deaths were in nursing homes, a back-of-the-envelope estimate would show that the infection fatality rate for non-nursing home residents would only be 0.1% or 1 in 1,000. And that includes people of all ages and all health statuses outside of nursing homes. Since nearly all of the deaths are those with comorbidities.
Belangrijker is dat, zoals ik al eerder zei, het totale sterftecijfer betekenisloos is omdat de cijfers zo scheef zijn. Gezien het feit dat ten minste de helft van de sterfgevallen zich in verpleeghuizen afspeelde, zou een schatting achter de schermen aantonen dat het sterftecijfer voor niet-verpleeghuisbewoners slechts 0,1% of 1 op 1.000 zou bedragen. En dat geldt ook voor mensen van alle leeftijden en alle gezondheid statussen buiten verpleeghuizen. Aangezien bijna alle sterfgevallen mensen met co-morbiditeit zijn (al ernstig ziek)...

The CDC estimates the death rate from COVID-19 for those under 50 is 1 in 5,000 for those with symptoms, which would be 1 in 6,725 overall, but again, almost all those who die have specific comorbidities or underlying conditions. Those without them are more likely to die in a car accident. And schoolchildren, whose lives, mental health, and education we are destroying, are more likely to get struck by lightning.
De CDC schat het sterftecijfer van COVID-19 voor mensen onder de 50 jaar 1 op 5.000, wat voor mensen met symptomen, 1 op 6.725 in totaal zou zijn, maar nogmaals, bijna iedereen die sterft heeft specifieke comorbiditeiten of onderliggende aandoeningen. Degenen zonder al aanwezige aandoeningen hebben meer kans om te sterven in een auto-ongeluk.
En schoolkinderen, wiens leven, geestelijke gezondheid en onderwijs we vernietigen, hebben meer kans om door de bliksem te worden getroffen.

To put this in perspective, one Twitter commentator juxtaposed the age-separated infection fatality rates in Spain to the average yearly probability of dying of anything for the same age groups, based on data from the Social Security Administration. He used Spain because we don't have a detailed infection fatality rate estimate for each age group from any survey in the U.S. However, we know that Spain fared worse than almost every other country. This data is actually working with a top-line IFR (Infection Fatality Rate) of 1%, roughly four times what the CDC estimates for the U.S., so if anything, the corresponding numbers for the U.S. will be lower.

Om dit in perspectief te plaatsen, heeft een Twittercommentator de sterftecijfers van leeftijdsgebonden infecties in Spanje vergeleken met de gemiddelde jaarlijkse sterftekans voor dezelfde leeftijdsgroepen, op basis van gegevens van de Sociale Zekerheid Administratie. Hij gebruikte Spanje omdat we geen gedetailleerde schatting hebben van het aantal dodelijke infecties voor elke leeftijdsgroep uit elk onderzoek in de VS. Deze gegevens werken eigenlijk met een top-line IFR van 1%, ruwweg vier keer wat de CDC schat voor de VS, dus wat dan ook, zullen de overeenkomstige cijfers voor de VS lager zijn.


As you can see, even in Spain, the death rates from COVID-19 for younger people are very low and are well below the annual death rate for any age group in a given year. For children, despite their young age, they are 10-30 times more likely to die from other causes in any given year.
Zoals u kunt zien, zijn zelfs in Spanje de sterftecijfers van COVID-19 voor jongere mensen erg laag en liggen ze ver onder het jaarlijkse sterftecijfer voor elke leeftijdsgroep in een bepaald jaar. Voor kinderen is de kans op overlijden, door andere oorzaken in een bepaald jaar, ondanks hun jonge leeftijd 10-30 keer zo groot.

While obviously yearly death rates factor in myriad of causes of death and COVID-19 is just one virus, it still provides much-needed perspective to a public policy response that is completely divorced from the risk for all but the oldest and sickest people in the country.
Hoewel het duidelijk is dat de jaarlijkse sterftecijfers over talloze doodsoorzaken gaan en COVID-19 slechts één virus is, biedt dat sterftecijfer wel het broodnodige perspectief voor een publieke beleidsreactie die volledig losstaat van het risico voor iedereen, behalve de oudste en ziekste mensen in het land.

Also, keep in mind, these numbers represent your chance of dying once you have already contracted the virus, aka the infection fatality rate. Once you couple the chance of contracting the virus in the first place together with the chance of dying from it, many younger people have a higher chance of dying from a lightning strike.
Houd er ook rekening mee dat deze getallen, pas uw kans op overlijden vertegenwoordigen als u het virus al hebt opgelopen, oftewel het aantal dodelijke slachtoffers van de infectie. Als je de kans om het virus op te lopen, koppelt aan de kans om er aan te sterven, hebben veel jongere mensen een grotere kans om te sterven aan een blikseminslag.

Four infectious disease doctors in Canada estimate that the individual rate of death from COVID-19 for people under 65 years of age is six per million people, or 0.0006 per cent - 1 in 166,666, which is "roughly equivalent to the risk of dying from a motor vehicle accident during the same time period." These numbers are for Canada, which did have fewer deaths per capita than the U.S.; however, if you take New York City and its surrounding counties out of the equation, the two countries are pretty much the same. Also, remember, so much of the death is associated with the suicidal political decisions of certain states and countries to place COVID-19 patients in nursing homes. An astounding 62 percent of all COVID-19 deaths were in the six states confirmed to have done this, even though they only compose 18 percent of the national population.
Vier artsen voor besmettelijke ziekten in Canada schatten dat het individuele sterftecijfer van COVID-19 voor mensen onder de 65 jaar zes per miljoen mensen is, of 0,0006 procent - 1 op 166.666, wat "ruwweg gelijk is aan het risico om te sterven aan een auto-ongeluk in dezelfde periode".
Deze getallen zijn voor Canada, dat minder doden per hoofd van de bevolking had dan de VS; als je echter New York City en de omliggende provincies buiten beschouwing laat, zijn de twee landen vrijwel hetzelfde. Vergeet ook niet dat een groot deel van de sterfgevallen verband houdt met zelfmoord, door de politieke beslissingen van bepaalde staten en landen om COVID-19 patiënten in verpleeghuizen te plaatsen. Een verbazingwekkende 62 procent van alle COVID-19 sterfgevallen waren zelfmoordgevallen en zes staten hebben bevestigd om dit te hebben meegeteld, hoewel ze slechts 18 procent van de nationale bevolking vormen.

We destroyed our entire country and suspended democracy all for a lie, and these people perpetrated the unscientific degree of panic. Will they ever admit the grave consequences of their error?
We hebben ons hele land vernietigd en de democratie opgeschort voor een leugen, en deze mensen hebben de onwetenschappelijke mate van paniek gepleegd.
Zullen ze ooit de ernstige gevolgen van hun fout toegeven?

Daniel Horowitz is a senior editor of Conservative Review. Follow him on Twitter @RMConservative.

Disclaimer: This article is not intended to provide medical advice, diagnosis or treatment. Views expressed here do not necessarily reflect those of GreenMedInfo or its staff.